آخوند منتظری: آیا تجربه حکومت شاه را از یاد برده اید؟

آیت الله حسینعلی منتظری، یکی از مراجع تقلید شیعه در ایران، به سران جمهوری اسلامی هشدار داده است که از سرنوشت محمدرضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران درس عبرت بگیرند.

او در پاسخ به نامه اخیر حدود هفتاد نفر از شخصیت های سیاسی و دانشگاهی ایران، از جمله میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، که از مراجع تقلید در مقابل “سرکوب” و “شکنجه” معترضان یاری خواسته بودند، نوشته است که مقامات جمهوری اسلامی با بستن تنها یک بازداشتگاه نمی توانند مردم را “اغفال” کنند.

امضاکنندگان نامه استمداد از مراجع تقلید در نامه خود که روز سوم مرداد منتشر شد، نوشته بودند که بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری با “استفاده از شیوه های بازجویی” همراه بوده که “یادآور دوران سیاه ستمشاهی” است.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!