جوانه های سبز دموکراسی در اعتصاب غذای جنبش سبز نیویورک

 شرجی ،هوای نیویورک را برای ما  گرمترمیکرد . ازنسیم  تورنتو هم بدلیل سا ختمانهای بلند خبری نبود.  با دکتر براهنی ، ازچهره های ادبی و حقوق بشر ساکن ریچموند هیل  و حسن زرهی ، سردبیر نشریه شهروند ، به همراه حسن بانی فیلمبردار و حسین  همراه  غیر سیاسی مان  با ادامه گفت وگو های طول  مسیر که طولانی بودن راه را بر ما آسان کرده بود . واینکه جنبش سبز مردم ایران تحولی دوباره در  ایجاد وحدت احیا کرد ه است زیرا  که جمع اضداد سیاسی و فکری  را با هم در یک حرکت حقوق بشری و  سیاسی در کنار هم قرار می داد که انرژی مثبتی به همه ما می داد. 

 

حضور گو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!