هالوکاست اسلامی در ايران! قبل از امحای آثار جنايت ها، برای سران کودتا کيفرخواست بين المللی بدهيم! بابک داد

اين از برکات اين کودتا بود که به يک باره، تمام اسناد و مدارک جنايات نظام ولايی را “رو” کرد. تا آن اندازه که کمپ کهريزک را به اردوگاه آشويتس تبديل نمودند و يک “هالوکاست اسلامی” به دست آقای خامنه ای و کودتاچيان رقم خورد که “ابعاد واقعی” جنايات در آن، حتی با دستور نمايشی تعطيلی آن، مخفی نخواهد ماند! … [ادامه مطلب]

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!