حجاریان را به زندان بدون استخر بر گردانید آنجا امن ترست

این جماعت اطلا عاتی وابسته به خامنه ای  ، فکر می کنند سیاسی کار هم هستند

   زنده یاد سعیدی سیرجانی را هم به خانه سازمانی که استخر داشت منتقل کردند و سعید امامی برایش پسته می آورد

بعد هم وی را مظلومانه بخاطر عقیده ش و انتقاد از خامنه ای به قنل رساندننداین جماعت عقده ای استخر ندیده از انجا که بسیاری از محله های تهران استخر ندارد برایشان خانه استخر دار یک معضل شده است چنان از استخر سخن می گویند که انگار طرف را فرستاده اند گ منطقه ” بنف ” در کالگاری کانادد 

ایران زندان 72 میلیونی هست با استخر و بی استخر

حجاربان را هم با آزادش کنید یا برای امنیت وی برش گر دانسد زندان انفرادی . حجاریان ترجیح می دهد د ر زندان 72 میلیونی در کنار جوب اب باشه تا در خانه استخر دار شما ،

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!