رستاخیز ملی مردم برای سرنگونی فاشیسم مذهبی

برای هماهنگی در قبال بحران جاري، ملاقاتهای مهمی ميان مراجع تقليد صورت گرفته از جمله ملاقات آيات عظام وحيد خراسانی و جعفر سبحانی در مشهد و همچنين آيات عظام منتظري، شبيری زنجانی و موسوی اردبيلی در خاوه. با گسترش يافتن بحران در روزهای اخير بجز آيت الله نوری همدانی که از هواداران احمدی نژاد محسوب می شود تقريباً کليه مراجع تقليد با درجات متفاوتی در نسبت به مسائل موضع گيری نمودند. پس از ديدار آيت الله هاشمی رفسنجانی با آيات صافی گلپايگانی و مکارم شيرازی و سيد عزالدين زنجانی در مشهد اين هفته خبر رسيد که آيات عظام موسوی اردبيلی و شبيری زنجانی با حضور در محل اقامت تابستانی فقيه عاليقدر آيت الله منتظری در بخش خاوه از توابع قم با ايشان ديدار و در مورد مسائل سياسی روز همفکری نموده اند. از مشهد نيز خبر می رسد جلسات متعددی ميان مراجع تقليدی که برای زيارت رجبيه در اين شهر حضور دارند در حال انجام است و مراجع در ديدارهای خصوصی مسائل سي…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!