ایرانی مرگ را میپرستد

من نمیفهمم چرا ما اینقدر از مردن خوشمان میاید. شما به این جنبش سبز نگاه کنید. پیشروترین جنبش اجتماعیه ایرانه. انوقت شعارش چیه؟ مرگ بر چین – مرگ بر تو – مرگ بر روسیه – مرگ بر دیکتاتور – محتبی بمیری رهبری رو نبینی. اخه بابا!! چقدر مرگ؟ چقدر مردن؟ چقدر کشتن؟ یکبار هم بگین زنده باد زندگی. زنده باد آزادی. زنده باد دمکراسی. زنده باد تمام مردم ایران. من چشمم آب نمیخوره. میترسم این جنبش سبز هم مثل انقلاب 1357 از آب دربیاد. آن دفعه با شعار مرگ بر شاه و پهلوی بمیری شروع شد و آخر سر قدرت را داد به یک عده تفنگ بدست تا مخالفین خودشان را درو کنند. آیا این بار همانطور خواهد شد؟ آن بار – کراواتی ها را با کراوات حلق آویز کردند! این دفعه – عمامه بسرها را با عمامه حلق آویز خواهند کرد؟ نتیجه یکیه. استبداد و دیکتاتوری. بیایید زندگی را بپرستیم. شعار مرگ برا این و مرگ بر آن را تعطیل کنیم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!