روز تنفیذ دولت کودتا ،روبان سیاه بیندیم

روز 12 مردادیکی از سایاهترین روزهای ملت ایران از دوران مشروطبت و عدالت خواهی هست

با کمترین هزینه با بستن یک روبان مشکی برروی  بازو و یا لباس در سراسر ایران و جهان ، مخالفت مدنی خود را با دولت کودتا و حامیان مستبد آن اعلام کنبم 

باید به دولت کودتا و خامنه ای نشان داد که دیگر جهان جای خالی بندی های سیاسی و دروغهای مدیریت جهانی احمدی نژاد  نیست  

12 مرداد روز عزاهست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!