چهلمین روز شهید ندآ آقا سلطان

با توام با تو از اشک و خشم و گریه

با من اما از نفرت حرف پژمرده

با تو اما از درد دل خفته

با من اما با هر یکی قصه

با هم اما از غم سرخی ایست

با تو اما از سرخی   گل

با او اما از سرخی خون

با من اما از فقر دل سرخ  

با ما اما از حرکت خون در دل  سبز

با تو اما از از رستن نو در دل بحر

با من اما از گفتن از  درد

با هم اما از حرکت رنگ و دیدن رعد

با ما اما ندآی صبح قشنگ

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!