جان‌ کوروش زعیم و دیگر زندانیان سیاسی در خطر است

در ۹ مرداد به گزارش روزنامه اعتماد عده ای از نمایندگان مجلس تحت فشار افکار عمومی برای آگاهی از وضعیت جسمی زندانیان سیاسی به زندان اوین رفتند اما در میان ناباوری نمایندگان بخصوص سبحانی نیا نایب رئیس مجلس هیچیک از چهره های مطرح سیاسی از جمله کوروش زعیم ٬پیمان عارف٬دادخواه٬مومنی ٬سحرخیز٬رمضانزاده ٬صفایی و …. در زندان اوین حاضر نبودند و تنها نزدیک به ۳۰۰ نفر از مردم عادی که در تظاهرات اخیر بازداشت شده اند را به نمایندگان مجلس نشان دادند.این خبر سریع به مجلس منتقل می شود تا جایی که در فراکسیون خط امام و رهبری از سوی چند نماینده روایت می شود بازداشت شدگان مذکور به اصفهان منتقل شده اند. داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت اعلام کرد بازداشت شدگان کهریزک و اوین به اصفهان منتقل شدند و به این صورت وضعیت این زندانیان مبهم تر میشود. این در حالی است که تا کنون هیچ یک از نمایندگان زن پیگیر وضعیت شیوانظر آهاری و دیگر شیر زنان ایران ٬ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!