فردا دوشنبه 12 مرداد، ساعت 6 بعد از ظهر

 مراسم هفت امير جوادی فر، يکی از شهدای راه آزادی که در تاريخ 18 تير بازداشت شده و به شهادت رسيد، فردا دوشنبه 12 مرداد، ساعت 6 بعد از ظهر در قطعه 211 بهشت زهرا برگزار می شود. امير جوادی فر دانشجوی مديريت صنعتی دانشگاه آزاد قزوين در تجمع روز 18 تير بازداشت شد و بر اثر شکستگی بينی و دست به بيمارستان فيروزگر منتقل شد. خانواده وی به بيمارستان مراجعه می کنند و وی را تحت درمان قرار می دهند در حالی که تحت بازداشت مأمورين بود. به گزارش خبرنامه اميرکبير در روز جمعه 19 تير پس از مرخص شدن از بيمارستان پليس امنيت امير جوادی فر را بازداشت می کند، اما تا تاريخ 3 مرداد خانواده امير از او هيچ خبری نداشتند تا اينکه از پليس امنيت شهر ری با آنها تماس گرفته و می گويند برويد جسدش را از پزشکی قانونی کهريزک تحويل بگيريد. برای تحويل جسد از خانواده امير تعهد می گيرند که بگويند فرزندشان بر اثر بيماری درگذشته و در مراسم تشييع اون نيز غير از فاميل و اقوام شرکت …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!