درباره “شعارها” و واژه ها در مسير سبز دموکراسی،

در حال حاضر و در شرايطی که مبارزات مسالمت آميز “حق طلبانه” مردم ايران آنقدر عمق يافته که بخش وسيعی از بدنه حکومت و روحانيت و مراجع نيز همراه آن هستند پرداختن به موضوعاتی چون “شعار” و “پرچم” مواردی حاشيه ای و انحرافی هستند. اگر محور همه اين تلاش ها را “آزادی خواهی” و “حق طلبی” و “دموکراسی خواهی” مردم ايران بدانيم بگذاريد با نگاهی مرحله ای به تحولات از افتادن در دام های انحرافی پرهيز کنيم و اشتراکات را پيش ببريم  … [ادامه مطلب]

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!