.مرتضوی: منافقین به صورت سازمان یافته در حوادث اخیر نقش داشته اند

محمد کرمی راد گفت که نمایندگان به سعید مرتضوی گفتند که مردم خواهان برخورد با “سردمداران اصلی این اغتشاشات ” هستند و از نمایندگان شان می پرسند که چرا کسانی چون میر حسین موسوی و حامیان اصلی او که به گفته این نمایندگان ” فرماندهی التهابات” را برعهده داشتند، دستگیر نمی شوند .

در پاسخ این پرسش آقای مرتضوی به این نمایندگان گفت که آنها نیز درخواست خود را مانند سایر نمایندگانی که خواهان محاکمه و برخورد با آقای موسوی هستند، تهیه و تقدیم دستگاه قضایی کنند .

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!