یادداشتی از مهرانگيز کار

آقای محمود احمدی نژاد یک روز پیش از تاریخ تعیین شده برای تحلیف در جمع اساتید بسیجی گفته است:

“بگذارید مراسم تحلیف برگزار شود، دولت کارش را شروع کند، یقه شان را می گیریم و سرشان را می چسبانیم به سقف”.

فرق نمی کند که آقای رئیس جمهور می خواهد یقه چه کسانی را بعد از تحلیف بگیرد یا کله چه کسانی را به سقف بچسباند،مهم این است که در متن سوگند رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی یک چنین اختیاراتی به رئیس جمهور داده نشده است. رئیس جمهور پس از تحلیف متعهد است امور کشور را در چارچوب قانون و بر پایه ارزشهای اخلاقی اداره کند. در تعهداتی که ضمن تحلیف ایفای آنها را می پذیرد از “یقه گرفتن” و “کله کسانی را به سقف چسباندن” نشان نمی یابیم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!