احمدي نژاد رئيس جمهور منتخب و قانوني ايران است

در پي شكست كودتاي مخملي كاخ سفيد : احمدي نژاد رئيس جمهور منتخب و قانوني ايران است

سرويس سياسي-
در پي خنثي شدن توطئه كودتاي رنگي در ايران كه از سوي كشورهاي غربي از جمله آمريكا و انگليس طراحي و توسط برخي عناصر فرصت طلب و خود فروخته داخلي به اجرا درآمده بود، دولت آمريكا پس از هفته ها شيطنت و حمايت از آشوبگران در كشورمان ضمن اذعان به قانوني بودن انتخابات رياست جمهوري اخير، دكتراحمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهور منتخب و قانوني ايران معرفي كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، «رابرت گيبس» پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد، اعلام كرد: «كاخ سفيد احمدي نژاد را رئيس جمهور منتخب ايران مي داند.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!