تبریکی صیمیمانه به رئیس جمهور منتخب!

 با انتخاب روز ۱۴ مرداد یعنی صد و سومین سالروز « فرمان مشروطیت» ،بعنوان روز تحلیف رئیس جمهور، چه پیامی میخواستند به مردم بدهند؟ ایا اینکه که مهم نیست که چه مقدار از شماها را به خاک و خون کشیدیم، مسلم این است که با خودفریبی و عوام فربیی برای دولت مستبد خود، مشروعیت تاریخی کسب میکنیم?!

به همین خاطر به جا دیدم تا شعری از زنده یاد میرزادهء عشقی، در رابطه با مشروطیت را به ریاست جمهوری دوتور احمدی نژاد هدیه کنم.

 

 میرزاده عشقی‌ از شعرای دوران مشروطیت بود و این  سروده او  دقیقاً گویای این است که چه بر سر شروع مشروطیت گذشت، و اینکه هنوز ادامه دارد …. و‌ این روزها خود حقیقت نقد حال ماست. عشقی، زبانی آتشین و نیش‌داری داشت. او در روز ۱۲ تیر ماه ۱۳۰۳ شمسی،  به خاطر مخالفت شدید با سردار سپه( رضا قلدر میرپنج ) و جمهوری پیشنهادی او به دست عوامل او در تهران هدف گلولهٔ قرار گرفت و در  سن ۳۱ سالگی، چشم از جهان فرو بست.

 

 یادش گرامی‌ باد.

بعد از این بر وطن و بوم و برش باید ر..د
به چنین مجلس و بر کّر و فرش باید ر..د

به حقیقت در عدل، ار در این بام و درست
به چنین عدل و به دیوار و درش باید ر..د

آن که بگرفته از او،  تا کمر ایران گه
به مکافات، الا تا کمرش باید ر..د

  (١) به«علی خامن»  نتوان کرد جسارت اما
آنقدر هست که بر ریش خرش باید ر..د

پدر ملت ایران، اگر این بی پدر است
به چنین ملت و گور پدرش باید ر..د

(٢)‌ این حرارت که به خود « ان نژاد» دارد
تا که خاموش شود بر شررش باید ر..د

(٣) «در نت خواندم» «رهبر به زودی خواهد » مرد
غفر الله کنون بر اثرش باید ر..د

  ٤) آن «احمدی» ناپخته و بی مدرک و فهم
بهر این ملک، به نفع و ضررش باید ر..د

(٥)گر ندارد ضرر و نفع «خاتمی بوزینه»    
از نوک پاش الی فرق سرش باید ر..د

(٦) گر رود  «هاشمی» به مجلس گاهی   
احتراماْ به سر رهگذرش باید ر..د

زنده باد ایرانی ی ازاده… پاینده باد ایران

 

به احترام شاعر و برسم امانت داری اصل كلمات ( ٤ )  و دو  نیم  بیت كه به اقتضای زمانه در متن تغيير داده شده را در پایان می آورم .

 (١) مدر س
 (٢) احمد آذر
(٣)شفق سرخ نوشت آصف کرمانی مرد
(٤) آن دهستانی تحمیلی بی مدرک و لر
 (٥) مشیرالدوله
(٦)موتمن الملک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!