سران رژیم را به جرم “جنایت علیه بشریت” به دست عدالت بسپارید

ده ها شخصیت ایرانی امروز در نامه ای به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار سپردن پرونده نقض برنامه ریزی شده و گسترده حقوق اساسی مردم ایران را به شورای امنیت شده اند تا آن شورا پرونده سران رژیم ایران را به عنوان “جنایت علیه بشریت” تصویب کرده و به دادگاه بین المللی کیفری ارسال نماید [متن نامه را بخوانيد]

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!