مقایسه دادگاه‌های نمایشی با دادگاه‌های استالین و صدام

آیت‌الله حسینعلی منتظری پخش اعتراف‌های شخصیت‌های منتقد جمهوری اسلامی را غیرشرعی، غیرقانونی و غیراخلاقی دانست. این مرجع تقلید شیعیان گفت که «اين گونه اقرارها و اعتراف‌گيرى‌ها كه متأسفانه سال‌هاست در جمهورى‏ ‏اسلامى رایج شده و در زندانهاى غيرقانونى و در شرايط كاملا‏ ‏غيرعادى و با فريب و تهديد زندانى و قطع نمودن رابطه او با‏ ‏واقعيت‌هاى جامعه و با وارد نمودن فشارهاى روحى و جسمى گرفته‏ ‏مى‎شود، بكلى فاقد وجاهت شرعى و قانونى بوده و از منكرات و گناهان‏ ‏بزرگ به حساب مى‎آيد».وی افزود که این نوع دادگاه‌ها «از نظر شرعى و قانونى جرم قطعى» است و ‌«مباشران و متصديان و آمران آنها بايد محاكمه و تعزير شوند، و از‏ ‏طرفى هيچ محكمه صالحى نبايد و نمى تواند كسى را بر اساس اين گونه‏ ‏اعترافات و مصاحبه ها محكوم به حكمى نمايد».آیت‌الله منتظری از دست‌اندرکاران حکومت خواست «تا حقوق تضييع شده‌ی مردم در انتخابات‏ ‏جبران شو…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!