همان شهر

 

این چه شهریست که در آن ،حرف زدن، جرم است؟

این چه شهریست که در آن، قهرمانان زیر خاکند؟

این چه شهریست که در آن، کشتن ، آسان است؟

این چه شهریست که در آن، آزادی، زندانیست؟

آیا این شهر، جز همان دشتهای شقایق است؟

آیا این شهر، همان است که اسمش دل مارا میلرزاند؟

آیا این شهر ، همان دوای دلتنگیهایمان است؟

آیا این شهر، همان است که دماوندش، استقامت دل ماست؟

پس چرا این شهر دیگر آن شهر نیست؟؟؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!