ولایت فقیه

نظریه حاکمیت ایران که به صراحت مطرح می شود و یا در نشست های توجیهی بیان می شود، این است که:
” احمدی نژاد و انتخابات بهانه فتنه است و سران فتنه می خواهند رهبری و ولایت فقیه و اسلام را حذف کنند.”
حال اگر کسانی گمان می کنند ، با فروافتادن در این دام می توانند جنبش سبز را به مقصد برسانند، می بایست دلایل خود را بیان کنند. به عنوان نمونه سکولار محترمی که به مبانی دینی مردم حمله می کند، به پیامبر اسلام یورش می برد، قرآن مجید را یاوه معرفی می کند و …اگر گمان می کند که سخن او به تقویت جنبش سبز می انجامد، از واقعیت جامعه ایران و ملت ایران بسی دور مانده است و ترسم که به کعبه نرسی اعرابی!
من نه به چنین ولایت فقیهی که تجلی آن را در ایران امروز می بینیم، باور دارم و نه از آن دفاع می کنم. به تعبیر مرحوم آیه الله منتظری آنچه بر کشور و ملت ما حکومت می کند، ولایت نظامیان است. روایتی از ولایت فقیه که در نظر و اندیشه آیه الله خمینی مطرح … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!