اتحادیه اروپا به احمدینژاد تبریک نمیگوید

کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا روز پنجشنبه، یک روز پس از اجرای مراسم تحلیف محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرد که به وی تبریک نگفته است. سخنگوی این کمیسیون، آمادئو آلفاتاج تاردیو، ضمن اعلام این مطلب در بروکسل افزود که اتحادیه «قصد چنین اقدامی را نیز ندارد.» دولتهای اروپایی نتوانستند در مورد تحلیف احمدی‌نژاد موضعی مشترک اتخاذ کنند. در روز چهارشنبه، پنجم اوت(۱۴ مرداد)، سفیر سوئد که کشورش ریاست ادواری اتحادیه‌ی اروپا را در دست دارد در مراسم تحلیف شرکت کرد. آلمان نماینده‌ی رده‌پایین سفارت را به مراسم فرستاد و سفرای کشورهای فرانسه و بریتانیا هم در مراسم حضور داشتند. کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا با تبریک نگفتن به احمدی‌نژاد موضعی مشابه آمریکا اتخاذ کرده است.احمدی‌نژاد تشکیل کابینه‌ی جدید را آغاز کرده است. پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه، با اجرای مراسم تحلیف جنبه‌ی رسمی پیدا کرد. اما مردم معترض که پیروزی وی را ناشی ا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!