اراده ملت

موضوع ديگري که اين روزها اصلاح طلبان را متهم به آن مي کنند راه اندازي انقلاب مخملي و رنگي به قصد براندازي نظام است. بايد گفت در همه جوامعي که انقلاب مخملي يا رنگي صورت گرفته به دليل نارضايتي قابل توجهي از مردم از حکومت آن جامعه است.

بنابراين ادعايي که خود مسوولان مطرح مي کنند و اصلاح طلبان را متهم به آن مي کنند به اين معني است که به نارضايتي بخش اعظم مردم اذعان دارند. وجود نگراني براي وقوع انقلاب مخملي به اين معني است که دولتمردان مي دانند مردم از آنها ناراضي هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!