بختيار در مورد ديكتاتوري نعلين

‫مصاحبه با شاپور بختیار در سال ۱۳۶۴ − ۱۹۸۵ میلادی و نظرات وی درباره دیکتاتوری نعلین. ۲۴ سال پیش حرفهائی زد که آلان مردم ایران بهش رسیدند!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!