تشهد عشاق

شهادت میدهم  به صورت یار
 

که عشق  ما هست  راز این دیار
 

شهادت میدهم به دست یک ساقی
 

که عشق   لبریزست از  آن لعل فامی
 

شهادت میدهم به غم  وغصه گریزان
 

که عشق  هست تنها علاج درد ایمان
 

شهادت میدهم به آدمهای بی دین
 

که عشق هست  امید  شب بی پایان
 

شهادت میدهم به روز و شب تار
 

که عشق زیبا ست برای دل بیدار
 

شهادت میدهم به فرشتگان سر کوفته
 

که عشق آزاده راهیست برای آینده
 

شهادت میدهم به حافظ و سعدی و خیام
 

که عشق  آسان نمودند دین دل خام
 

اورنگ
 Aout  2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!