مصاحبه با مهدی سحرخیز فرزند روزنامه نگار زندانی عیسی سحرخیز توسط دولت کودتا

مهدي سحر خيز را روز اول اعتصاب غذاي نيويورك در همبستگي با جنبش مردم ايران ديدم و از پيراهنش كه عكس پدرش عيسي سحر خيز روي آن بود شناختمش. جلو رفتم و از وي حال پدرش را پرسيدم. مي دانستم كه مدتهابود كه خبري از وي به خانواده اش نداده بودند. مهدي گفت كه خبري ندارد. با مهدي در مورد مصاحبه هائي كه با پدرش داشتم و تلاش زيادي كه براي مصاحبه با كروبي به عنوان مشاورمطبوعاتي حجت الاسلام كروبي براي من انجام داده بود و مصاحبه هائي كه باوي بعد از تقلب بزرگ انتخاباتي داشتم صحبت كرديم. عيسي سحر خيز در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي معاون مطبوعاتي وزير ارشاد بود و سردبير نشريه توقيف شده آفتاب نو بود . وي همچنين بنيانگذار انجمن دفاع از آزادي مطبوعات است. صبح ‌روز دوم كه مهدي به محل ا‌عتصاب آمد باز هم از او در مورد پدرش پرسيدم . گفت خبري دارم . گفتم خوش خبر باشي، گفت چندان هم خوب نيست. مهدي گفت كه شما اولين رسانه اي هستيد كه من خبر جديد در مورد پدر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!