ویدئو: صد و پنجاهمین سالگرد ترجمه رباعیات عمر خیام توسط فیتز جرالد

امسال صد و پنجاهمین سالگرد ترجمه رباعیات عمر خیام توسط ادوارد فیتز جرالد به زبان
انگلیسی است.به همین مناسبت کنفراسی در دانشگاه کمبریج برگزارشد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!