۵۵ روز پس از انتخابات؛ معترضان بار دیگر دست به تظاهرات زدند

صد ها نفر از معترضان به نتيجه انتخابات، يک روز پس از برگزاری مراسم تحليف محمود احمدی نژاد، پنجشنبه شب در خيابان های تهران دست به راهپيمايی زده و شعار «مرگ بر ديکتاتور» سر دادند. يک شاهد عينی به خبرگزاری «رويترز» گفته است: صدها نفر شامگاه پنجشنبه در ميدان ونک دست به تظاهرات اعتراضی زده اند و اتومبيل ها نيز در اين ميدان با به صدا در آوردن بوق خود با تظاهر کنندگان همراهی می کردند. طبق اين گزارش، صدها پليس ضد شورش نيز در محل حضور داشتند و با بلندگو به معترضان هشدار می دادند در صورت متفرق نشدن بازداشت خواهند شد. خبرگزاری آلمان نيز گزارش داده است: تظاهر کنندگان در میدان ونک شعار می دادند: «احمدی نژاد: استعفا، استعفا» و «احمدی نژاد: خجالت، خجالت». به گزارش اين خبرگزاری، در گيری های پراکنده ای بين تظاهرکنندگان و نيروهای پليس ضد شورش در اطراف میدان ونک رخ داده است. طبق اين گزارش، همزمان با ميدان ونک بيش از …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!