اين جنبش هست ، نه انقلاب هست نه مخملی ؟ مصاحبه با دکتر مجتبی مهدوی

سعيد سلطانپور:

جمهوری اسلامی بشدت در حال تبليغ هست که اين انقلاب مخملی هست

دکترمهدوی:

من نه تنها انرا انفلاب مخملی نمی دانم که آنرا انقلاب هم نمی دانم انقلابات مخملی ويژگيهائی دارند:

در اتحاديه جماهير شوروی سابق اتفاق افتاده اند .رهبرانی بطور مستقيم و يا غير مستقيم از طرف غرب حمايت می شدند . در حالی که مير حسين موسوی و کروبی خود بهر حالی بخشی از نظام هستند.

اگر چه ا ز علائم رنگی استفاده می شود ولی مانند جورجيا از غرب حمايت نمی شود . جريانی در داخل می خواهد اين حرکت خودجوش و ملی ودرون زا را به خارج وصل کنند . دوم کسانی هم در خارج مانند نو محافظه کاران و تند ورها هستند که دچار توهم هستند و می خواهند اين جنبش را لکه دار کنند .اين جنبش خواسته ای هم دارد که ابطا ل انتحابات هست اينکه خواسته يا نا خواسته موسوی ر ا به عنوان رهبری دارد .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!