نمایش دوم هم کسی را قانع نکرد

کیفرخواست قرائت شده در جلسات اول و دوم دادگاه فعالان سیاسی و مطبوعاتی، به باور ناظران مقاله ای سیاسی به نظر می رسید و منطبق بر موازین حقوقی و قانونی نوشته نشده بود. هر دو کیفرخواست شباهت های متعددی به سرمقاله ها و مطالب ستون اخبار ویژه روزنامه کیهان داشت به طوریکه افکار عمومی و آگاهان سیاسی کیفرخواست های قرائت شده در جلسات اول و دوم دادگاه را کپی برداری از این روزنامه دانسته اند. درباره این مساله با ماشالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، محمد سیف زاده حقوقدان و هادی قائمی، از کمپین فعالان حقوق بشر در ایران گفتگو کرده ایم.  نام شمس الواعظین در جلسه دوم دادگاه از سوی حسین رسام، کارشناس ارشد سیاسی سفارت بریتانیا در ایران به عنوان رابط او ذکر شد و  نام هادی قائمی نیز در کیفرخواست جلسه اول دادگاه آمده بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!