آرزو کنيد با “انقلاب مخملين” برکنار

کودتای اخير نشان داد سال ها تلاش اصلاح طلبان برای “اصلاح نظام از درون” بی ثمر بوده و اين نظام “اصلاح پذير” نيست و جز از طريق يک انقلاب مردمی، مقامات نظام حاضر نيستند قدرت را رها کنند و در يک انتخابات سالم، قدرت را به ديگران بسپارند. اين نظام هر “تغييری” را حتی اگر در چارچوب قوانين فعلی باشد، “براندازی” و “انقلاب مخملی” می داند … [ادامه مطلب]

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!