تعهد دادم الله اکبر نگویم

یک روز پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد، شعار الله اکبر به یکی از شعارهای اصلی مردم معترض به کودتا تبدیل و روز به روز بر تعداد کسانی که بالای پشت بام ها، در اعتراض به تقلب گسترده در انتخابات و برخوردهای صورت گرفته با مردم شعار الله اکبر سر میدادند افزوده شد. چنین بود که گفتن الله اکبر به اقدام علیه امنیت ملی تبدیل شد.یکی از کسانی که به علت گفتن الله اکبر بازداشت شده بود،در روز از این جرم جدید گفته است. به او در زندان اوین و در بازجویی ها اتهام اقدام علیه امنیت ملی را تفهیم کرده اند.امیر که دانشجوی یکی از دانشگاههای تهران است، در تشریح فضای شب بازداشت خود می گوید: شب 28 خرداد مطابق شب های قبل، من و مادرم، همچون دیگر همسایه ها به بالای پشت بام رفتیم. تازه شروع به الله اکبر گفتن کرده بودیم که به یکباره موتورسواران زیادی وارد کوچه شدند. آنها در حین ویراژ دادن با باتوم به در خانه ها می کوبیدند، اما ما جدی نگرف…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!