خشم

تو به من میگویی
ارزش من نصف تو است، ملا.
من به تو میگویم
هستی تو مال زن است، ملا.

تو به من میگویی
تاب تنم فتنۀ شهر و دمن است، ملا.
من به تو میگویم
سینۀ من چشمۀ شیر حلال وطن است، ملا.

تو به من میگویی
اشک دلم ضعف من است، ملا.
من به تو میگویم
خون دلم عزم تو است، ملا.

تو به من میگویی
صاحب من پدر و جد من است، ملا.
من به تو میگویم
باغ بهشت در ته پای من است، ملا.

تو به من میگویی
حد بلوغ سن نُه است، ملا.
من به تو میگویم
عقل تو در حد خر است، ملا.

تو به من میگویی
طفل صغیر مال پدر است، ملا.
من به تو میگویم
بذر تو از عرب است، ملا.

تو به من میگویی
سهم من ربع تو است، ملا.
من به تو میگویم
خانۀ تو ملک من است، ملا.

تو به من میگویی
پوشش من ظلم تو نیست، ملا.
من به تو میگویم
گوهر گیس زنان ریسۀ دار تو است، ملا.

تو به من میگویی
صیغۀ شرع حق تو است، ملا.
من به تو میگویم
لانۀ من نمک زخم تو است، ملا.
سپر مام وطن غیرت مرد من است، ملا.

از خشم من و
هوش من و
عشوۀ من
بترس، ملا.
از غرش این لاله بلرز، ملا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!