هر ایرانی یک ستاد

این روز ها با پخش دادگاه نمایشی از تلویزیون سعی در انحراف افکار عمومی از دزدی در انتخابات دارند تا شاید اعتراض مردم به ریاست جمهوری تقلبی محمود احمدی نژاد رنگ ببازد. اما یادمان نرفته که پیش از همه این شکنجه ها و تجاوز ها در زندان ها چه کسی در مقابل چشمان میلیون ها بیننده اتهامات دروغ زد و آمار دروغ به مردم نشان داد. بیایید همچون شعار الله اکبر شبانه، این را به دوستان خود یادآوری کنیم.

آنها اینترنت را کنترل می کنند اما موبایل های مان را نمی توانند کنترل کنند. بنابراین، اگر نگران ارسال این ایمیل از طریق اینترنت هستید، فیلم پیوست آن را دانلود نموده از طریق بلوتوث با دوستان تان شرکت شوید. امروز با خرید سبز حمایت خود را از جنبش سبز نشان دادید و اکنون با انتشار این پیام انزجار خود را از احمدی نژاد بیان کنید.

ما تنها نیستیم و این را شب ها هنگان الله اکبر گفتن حس می کنیم و روزها در تجمعات آرام مان.

پس فراموش نکنیم:

1. شعار الله اکبر سر دادن.

2. روی پول شعار سبز نوشتن.

3. شرکت در نماز جمعه سبز.

4. ارسال این پیام برای دوستان.

5. Download فیلم و ارسال ار طریق موبایل.

http://bit.ly/7oukt

آنها اینترنت را کنترل می کنند اما موبایل های مان را نمی توانند کنترل کنند. بنابراین، اگر نگران ارسال این ایمیل از طریق اینترنت هستید، فیلم پیوست آن را دانلود نموده از طریق بلوتوث با دوستان تان شرکت شوید. امروز با خرید سبز حمایت خود را از جنبش سبز نشان دادید و اکنون با انتشار این پیام انزجار خود را از احمدی نژاد بیان کنید.

As they filter and control the internet, they cannot control Bluetooth. So if you fear forwarding this message, at least download and send the video to your friends via Bluetooth. Today you may have showed your support by shopping. Here is something you can to tomorrow

These days, they dismiss us with sham trial on the TV. But we don’t forget that prior to all tortures and rapes in prisons, who did appear on the TV with false allegations against defenseless people? Please help remind this to other friends

We are not alone, and we can feel it every night when we shout Alaho Akbar and days when are gather in peaceful rallies

So don’t forget

. Alaho Akbar

Keep writing your green slogans on currency.

Next green Friday Prayer.

Sharing this message with your friends.

Download and share the video via Bluetooth.

www.sourceiran.blogspot.com

www.youtube.com/iransource

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!