با تکذیب یک اسم، این جنایت ها پاک نمیشود

امیدوارم در کشورم هیچ فردی به خاطر عقیده و ابراز آن دستگیر نشود

اینکه “ترانه موسوی” یک شایعه هست یا نه فرقی در قضیه نمی کند، هر چند شایعه شمشیر دو لبه خطرناکی ست که در درازمدت همه از آن رنج می برند. این سانسور و استبداد است که زمینه ساز شایعه است.

در کشور ایران تحت حاکمیت روحانیت که اکثریت آنان یا دولتی شده اند و یا تقیه (سکوت شرعی) کرده اند، اکثریت مردم از حق دسترسی به اطلاعات آزاد و رسانه ای محروم هستند. در حالی که سیل اتهامات توسط رسانه های دولتی و سایت های وابسته به دولت و یا نیمه دولتی به رهبران جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران که در حال حاضر تحت لوای سبز جمع شده اند، روانه شده است، در حالی که دادگاه هایی که فرق بین کیفرخواست و شبنامه را رعایت نمی کنند، افرادی را مانند نازک افشار کارمند فرهنگی سفارت فرانسه به خاطر ارسال ای میل به تلویزیون می آورند. جرمی که میلیون ها ایرانی منجمله ما در کانادا مرتکب شده ایم، زیرا به ع… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!