بسیجی ها فحش می دادند و حریف می طلبیدند

بازار تهران دیروز هزاران بازدیدکننده سبز داشت؛ کسانی که برای “خرید سبز” آمده بودند و به دنبال خود ماموران رنگ و وارنگ دولت کودتا را نیز به بازار کشانده بودند. در میان ماموران، بیش از همه قیافه بسیجی هایی جلب توجه می کرد که  بسیار کم سن و سال بودند، بیشترشان حتی ریش در نیاورده بودند، اما همگی شان ترسیده و عصبی، مرتب چوبدستی های بلند خود را تکان و فحش می دادند. به دنبال تعیین روز 21 مرداد به عنوان روز”خرید سبز” از سوی حامیان جنبش سبز، دیروزاز صبح زود ماموران نظامی و امنیتی به سوی بازار سرازیر شدند و دهانه های آن را در اختیار گرفتند. به این ترتیب بازاریان پیش از آنکه کرکره حجره های خود را بالا بکشند، بافضایی امنیتی رو به رو شدند که ناشی از حضور ماموران بی شماری بود که در داخل و خیابان های اطراف بازار و در مسیر های ورودی آن موضع گرفته بودند. اغلب ماموران از نیروی انتظامی و بسیج بودند. بسیجی ها مان…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!