درخواست از مجلس خبرگان برای بررسی عملکرد رهبر ایران

«مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی را که از وظايف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده و از حضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظيفه و رسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آوريد.»

 اصل ۱۱۱ قانون اساسی ايران می گويد: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد» و تشخيص اين امر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!