طرح بازداشت میرحسین موسوی در شورای عالی امنیت ملی بررسی شد

طرحی به شوراي عالی امنیت ملی پیشنهاد شد تا میرحسين موسوی و 10 نفر ديگر از سران جبهه اصلاحات که برخی از اعضاي مجمع روحانيون نيز در ميان ان ها هستند ، بازداشت شوند ، اما به دلیل عواقب شديد برای کودتاچیان با اجراي آن مخالفت شد .این طرح که با پشتیباني محمود احمدي نژاد و به اصرار او تهیه و به شوراي عالي امنیت ملي ارائه شده بود ميرحسین موسوی و 10 نفر ديگر را عاملان ادامه اعتراض ها دانسته و تاکید کرده است تا این 11 نفر بازداشت نشوند ، اتراض ها به پايان نخواهد رسید.علاوه بر میرحسين موسوی از علی اکبر محتشمي پور ، مهدی کروبي ، محسن الويری ، محمدرضا خاتمی ، یکي از فرزندان هاشمی و چند نفر ديگر در این فهرست دیده می شوند . سید محمدخاتمی در این فهرست ديده نمي شود و تهیه کنندگان طرح معتقد بودند که نام او به خاطر شهرت بين المللی عواقب وخيمی خواهد داشت .اين طرح وقتي در شورای عالي امنيت ملی مطرح می شود با مخالفت تعدادي از اعضا مواجه … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!