“ميرحسين کروبی”! اسم رمز وحدت جنبش سبز است!

با عبرت از تاريخ و کودتای ٢٨ مرداد و با هوشياری صد در صدی وحدت را پاسداری کنيم و اجازه ايجاد اختلاف بين “ميرحسين کروبی” را ندهيم. با هيچ خدعه و ترفندی، فريب نخوريم و “ميرحسين کروبی” را تحت هيچ شرايطی تنها نگذاريم. پيروزی نزديک است و ما بنا داريم بعد از پيروزی هم از سمبل و نماد وحدتمان “ميرحسين کروبی” حمايت کنيم … [ادامه مطلب]

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!