VOA. مجری برنامه به شدت متاثر از تلفنی از ایران ميشود

مدت این فیلم حدودا 1 ساعت هست. دقیقا 27:06 این خانوم شروع می کنه به صحبت کردن ////// چندين تلفن از ایران در ارتباط با شکنجه شدگان, زمانی که یکی از بینندگان از برادرش می گفت که به او تجاوز شده جری برنامه به شدت متاثر ميشود.

http://www.voanews.com/wm/voa/nenaf/pers/pers1730v…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!