کاخ آرزو

شعری از هالو

ای مَه جانان من٬ دلبر جانانه ای
جز دل شیدای من ٬ بر همه بیگانه ای

بر لب هر غنچه ای رنگ لبت آشکار
باده سرشار عشق ٬ از لب پیمانه ای

کرد رها پیرهن٬ عقدۀ بار خرَد
گشت عیان بی ریا ٬ عاشق فرزانه ای

مست جمال تو ام٬ ساقی و ساغر توئی
هلهله بر پا کنم ٬ خلوتِ میخانه ای

وعدۀ جانان اگر ٬ شوق کند تابناک
کیست که پروا کند ٬ جلوۀ پروانه ای

موج نگاه تو را ٬ در دل صد پاره ام
دفن کنم تا ابد ٬ گوهر یکدانه ای

کاخ ِ رجا می کنی٬ عرصۀ اندیشه ها
گل زنگاهت نشان ٬ در دل ِ ویرانه ای

طوق گل ِ ارغوان ٬ هالۀ رویت کنم
تا به حقیقت رسد ٬ باور ِ افسانه ای

زین همه آوازه ها٬ درد نشد عافیت
غمزۀ جادوی توست٬ مرهم دُردانه ای

شوکت هالو مخواه٬ قصر طلائی مجوی
اهل نظر پاک را٬ گوشۀ کاشانه ای

جان به لب آمد دگر٬ عقل گسست از سرم
نغمۀ خود می نهی٬ بر لب دیوانه ای

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!