بد ترین تیم اقتصادی که ایران به خود دیده رامی خواهند در دولت دهم ابقا نمایند

سیاست های غلط احمدی نژاد ثروت کلان نفت را به هدر داد، اقتصاد مملکت را به نابودی کشاند، روزنامه ها بسته شدند، دانشجویان از دانشگاه اخراج شدند، کتاب ها چاپ نشدند.

ما بودیم که با آرامش به پای صندوق های رای رفتیم، تا “نه بزرگ” خود را به این همه بی لیاقتی بگوییم. صدایمان جهانگیر شد.

اما پاسخ مان را با دزدیدن رای هایمان، سرکوب اعتراضات آرام، کشتن و زندانی کردن برادران و خواهران مان. شکنجه و تجاوز به زندانیان بی گناه و محاکمه ها و اعتراف گیری های ساختگی دادند.

حال با معرفی دولتی بی لیاقت تر از پیش گمان کرده اند، که کار تمام شده و آب ها از آسیاب افتاد است.

ما ملت ایران، لیافت مان به از این است. خون شهیدان سبز بر زمین ریخت و زندانیان مان شکنجه ها تحمل کردند تا راه سبز ادامه یابد و خاطره ها فراموش نگردد.

در گسترش این پیام از این راه ها با ما همکاری نمایید:

1.      این فیلم را دانلود و برای آشنایان تان ارسال نمایید. (از طریق بلوتوث یا ایمیل). برای دانلور اینجا را کلیک نمایید.

2.      به وبلاگ ما رفته و نوشته های آن را برای دوستان تان ارسال نمایید. آدرس وبلاگ ما: sourceiran.blogspot.com

3.      روی اسکناس شعار سبز بنویسید.

4.      هر شب الله اکبر گفتن را ادامه دهید

اینترنت را کنترل می کنند اما موبایل های شما را نمی توانند کنترل کنند. اگر نگران ارسال این پیام از طریق اینترنت هستید، آن را دانلود نموده از طریق بلوتوث برای دوستان تان ارسال نمایید.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!