جلسه در مورد رژيم حقوقى خزر بدون حضور ايران!

دفتر رياست جمهوري قزاقستان اعلا‌م كرد: سران چهار كشور روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان ‌روز13 سپتامبر طي اجلاسي غيررسمي در قزاقستان پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر گفتگو مي كنند. توافق درباره برگزاري ديدار غيررسمي سران روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ‌تركمنستان طي گفتگوي تلفني “نورسلطان نظربايف” رئيس‌جمهور قزاقستان و “ديميتري مدودف” رئيس ‌جمهور روسيه روز سه شنبه حاصل شده بود.‌

در اطلاعيه دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري قزاقستان آمده است: سران 4 كشور در اجلا‌س خود در قزاقستان ، توسعه روابط با يكديگر و نيز رژيم حقوقي درياي خزر را مورد بحث قرار خواهند داد. اين اطلا‌عيه علت اين مسئله كه چرا ايران به عنوان يكي از كشورهاي ساحلي درياي خزر به اجلا‌س مذكور دعوت نشده را ذكر نكرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!