مادر شاهکار دیگری از آفرینش خداوندی

مادر وجود گرانبها یی که شاهکار آفرینش خداوندی است. ای بی خبران بیایید بیایید    محبوب در اینجا ست بیایید بیایید  مولوی یک روز که بمدرسه میرفتم وهوا سرد وبارانی بود   دیدم که یک مرغ خانگی که در بیرون زندگی میکرد و متعلق به کسی نبود در کناری خوابیده است و در زیر باران و سرما قرار دارد.  جلو رفتم که ببینم چه شده شاید بتوانم مرغ بیخانمان را بردارم  به جایی امن ببرم.  هنگامیکه سمت مرغ میرفتم دیدم که حرکتی نکرد و فرار هم نکرد.  نزدیکتر که شدم و دیدم که او هیچ وحشتی از من ندارد.  وقتی که اورا بلند کنم و به جایی بهتر ببرم  دیدم که زیر بالهای و پرهای مرغ تعداد زیادی جوجه های کوچک قرار دارند و مرغ زیبا و مادر مهربان آنان را زیر پر و بال خود گرفته است.  مادر این وجود گرانبها و پر از مهر با پستانهای پر شیرش و مهر و عظمت وبزرگی اش نوزدان خود را در آغوش میگیرد و به او شیره جانش را میدهد تا آن کودک ناتوان که قدرت حرکت و دیدن وشنیدن و گفتگو را ندارد  به مردانی برومند و زورمند و دانشمند تبدیل شوند.

  باری بهشت زیر پای مادران است.  این مادر است که نوزادی را در شکم خود میپروراند و آنرا بدنیا میاورد  و این کودک بی دست و پا و عاجز را بزرگ میکند و  از آنان زنان و مردان پیشرو  و دانشمندی میسازد.   مادران با تمام قوا از فرزندان خود تا مادامیکه هستند دفاع میکنند و یک دوست خوب و یک پشتیبان همیشه گی هستند که محبت وعشق آنان بلا شرط و بی گفتگو است.  آنان از فرزندان خود هیچ توقعی ندارند و همه اشتباهات و گستاخی های آنان را میبخشند و همیشه یارو یاور واقعی فرزندان خود هستند.   خداوند این شاهکار زیبا واین مادر افسونگر و این عاشق واقعی را به انسانها هدیه کرده است  او همان فرشته ای است که در دنبالش هستید.  او همان موجود بهشتی است که دروازه  بهشت را می داند و بهشت و فردوس برین در زیر پاهای او قرار دارد.   این مریم مقدس بود که عیسی را به دنیا آورد و به جهان هدیه کرد.  مادر حضرت محمد بود که کودک بی پدر را به رشد  و کمال رسانید و این مادر بود که از پستان محبت به او شیره عمر داد  تا رهبر مسلمانان شود.  این فرشته گان آسمانی در روی زمین و کنار ما زندگی میکنند  اگر مادری نبود  هیچ کدام از ما هم نبودیم.   پس بیایید به این مادران و این هدیه و شاهکار الهی احترام بگذاریم  آنان را به شهوت و رزالت آلوده نسازیم  . همه دختران وهمه زنان میتوانند مادر ان مهربان باشند.  کسانی که به این مادران فردا تجاوز میکنند و گوهران جان و ناموس آنان را لگد مال میکنند در حقیقت به خدایی که آنان را آفریده کفر نعمت کرده اند. 

 او مادران و دختران را آفریده تا مردان و زنان را پرورش دهند و این مردان و زنان هستند که بایست به مادران فردا واین امانت های الهی ارج نهند و آنان را ستایش کنند.   مادران زیبا و دانشمندی که همه گوهران خود را بپای جگرگوشه گانشان میریزند و آنها را پرورش میدهند تا انسانی والا و برجسته شوند.   زنان و دختران مادرانند و اینان شاهکار آفرینش میباشند   بایست در برابر آنان جز احترام و حمایت کاری دیگر نکرد.  پرستش مادر پرستش خالقی است که او را آفریده است.   اگر آقای احمدی نژاد دست معلم مادر روحانی خود را میبوسد  زیرا وی خوب میداند که بدون داشتن آن مادران روحانی وی نمیتوانست حتی زندگی کند.  مادر است که فرزند را به دنیا میآورد پرورش میدهد و به مردم میسپارد.   مردانی که به  دخترکان دست بسته با آلت های ننگین و چرکین خود تجاوز میکنند و پرده های دوشیزگی آنان را با وحشیگری میدرند و عشق و زندگی را در آنان میکشند و نفرت و غم را در وجودشان میکارند و آنان را به دام مرگ و یا زندگی توام با درد میفرستد در حقیقت به مادران خود که آنان  را زاییده اند تجاوز کرده اند.  زیرا همه ما از یک مادر هستیم  حوا  همسر آدم.  و این مردان گرگ صفت وسگ چهره هستند که بایست مکافات شوند  نه دخترکان مظلوم  و دست بسته ای که گوهر مادری آنان بوسیله آلات نیگین اینان پاره پاره و عفونی میشود و بایست به جراحان و پزشکان برای مداوا و معالجه مراجعه کنند.

   این دختران روی زمین همان حوریان بهشتی هستند که خداوند برای زمین ما به ارمغان آورده است.  ظلم به آنان ظلم به خدا است و او از هیچ ظلمی نخواهد گذشت.   بیایید مردان چشمان خود را پاک کنید و با دیده تحسین و نه شهوت به آفریده های پروردگارنظر اندازید  آنان را محکوم به زندگی با مکافات نکنید  به آنان فرصت بالندگی و رشد بدهید.  بگذارید که مادران و خواهران و دختران شما از آزادی و آزادگی برخوردار باشند   ورزش کنند سالم باشند  دانشمند شوند قهرمان بشوند هنرمند بشوند تا بتوانند در دامان فضل و دانش خود نوباوگان بهتری پرورش دهند.  حجاب بایست درونی باشد   وگرنه حتی یک زن چادری هم ممکن است که فاحشه ای باشد که سفلیس و ایذر را که مردان ستمگر به او هدیه داده اند را حمل کند.  اگر مردان به زنان حمله نکنند  هیچ زنی فاحشه نخواهد شد.  این مردان وحشی و شهوت ران هستند که زنان ومادران را بکام مرگ و نیستی و فاحشگی میکشانند  اگر آنان اسیر دیو شهوت و آلت خود نباشند و بنده سیستم تناسلی خود نشوند   هیچ زنی روسپی و بدکاره نخواهد بود .  این حوریان زمینی خوب خلق شده اند این اجتماع فاسد است که آنانرا به بیراهه میکشاند.  پس بیایید چشمان و نظر مردان را پاک سازید تا دختران و زنان و مادران با آسایش بتواند به دانش ورزش و بالندگی بپردازند.   

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!