هرچه بی داد بیش فریادمان بلند تر، آیا صدایمان را نمی شنوید؟

اما هر شب ما ایرانی ها، دور هم جمع می شویم. همه با صدای الله و اکبر گفتن مان، با هم بودن مان را به هم یادآوری می کنیم.

نمی دانم تا کی می توان آن را ادامه داد؟ خیلی ها که شب ها الله و اکبر می گن اصلا مسلمان نیستند. زرتشتی، مسیحی، بی دین و با دین. همه و همه جمع می شوند و با هم بودن را با صدا کردن خدای بزرگ به هم نشان می دهند.

آنها صدای ما را چه بخواهند و چه نه، می شوند. و از این می ترسند. چون او نه دست نشانده خارجی است نه می توانند زندانی اش کنند.

الله و اکبر دیگر نشانه مسلمان بودند نیست. بلکه وسیله ای است که با آن یکدیگر را صدا بزنیم. و به هم یادآوری کنیم که تنها نیستیم.

اما فریاد زدن به تنها یی کافی نیست. باید به قدم بعدی مان هم فکر کنیم

راه حل شما چیست؟ چگونه می توان به پیشرفت جنبش سبز کمک نمود؟نظرات خود را به این ایمیل بفرستید. iransource@gmail.com

در گسترش این پیام از این راه ها با ما همکاری نمایید:

1.      این فیلم را دانلود و برای آشنایان تان ارسال نمایید. (از طریق بلوتوث یا ایمیل). برای دانلور اینجا را کلیک نمایید.

2.      به وبلاگ ما رفته و نوشته های آن را برای دوستان تان ارسال نمایید. آدرس وبلاگ ما: sourceiran.blogspot.com

3.      روی اسکناس شعار سبز بنویسید.

4.      هر شب الله اکبر گفتن را ادامه دهید

 

اینترنت را کنترل می کنند اما موبایل های شما را نمی توانند کنترل کنند. اگر نگران ارسال این پیام از طریق اینترنت هستید، آن را دانلود نموده از طریق بلوتوث برای دوستان تان ارسال نمایید.

 

The more unjust actions, the louder our shouts, can’t you hear us?

They steal our votes, silence our “NO.” They cut the telephone, mobile, Internet, newspaper.. all just to silence our “NO.” Jailed, tortured and raped our friends to silence their “NO.”

But we Iranians gather together every night.  We still have our Alaho Akbar to remind ourselves that we are together.

I am not sure how long we can proceed? Many people who shout Alaho Akbar every night are not Muslims at all. Some are Zoroastrians, some Christians, Some believers and some non believers but they show each other that they are together just with calling GOD.

They can hear us even if they don’t want it and them afraid of it. Because God is not foreigners puppet and they cannot arrest him.

Alaho Akbar is no more the sign of being Muslims. But it is a sign to call each other and remind us that we are not alone.

But the shouts aren’t enough.  What is your solution?  How can we help the green movement?  E-mail iransource@gmail.com.

Spreading the message –  we can assist by:

Download this film and send your family. (Via Bluetooth or email). Click here to download.

Read the blog and share with your friends send.  Click here for a link to the blog, or you can go directly to:  sourceiran.blogspot.com

Write green slogans on your currency.

Every night say Allahu Akbar from your roof.

They can try and block our mobiles and our internet but you can be in control. If you don’t want to send this message via e-mail, you can download from our blog and send to your friends via Bluetooth.

     

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!