آیات اعظام را چه شد؟

از زمان به قدرت رسیدن نظام صد البته پر برکت هر از چندگاه حرفی، کتابی، کاریکاتور و یا فیلمی باعث برخوردن به تریج قبای پت و پهن آیات اعظام میشود و فی الفور رگ غیرت حضرات متورم میگردد. بیا و ببین که چه ها که نمیکنند، نمیگویند و فتواهایی که صادر نمیفرمایند.

خداوند تبارک و تعالی را سپاس که کرور کرور از حضرات در ایرانزمین هستند و در سایۀ حکومت “عدل علی ” هر روز نیز بر تعدادشان افزوده میشود و در مواقع لازم که به بیضه نگاه چپی شود همچو جعفر جنی در صحنه حاضر میشوند که صد البته هم عملی است شایسته و هم بایسته.

ولیکن پرسشی که در ذهن پرسه میزند و هر چه هم به آن رو داده نمیشود ولکن نیست و پی کارش را نمیگیرد برود این است که در زمانی که از خود حضرات پا پیش نهاده و از فجایعی همچو شکنجه، با تعزیر اشتباه نشود، بله شکنجه جسمی و قتل و تجاوز جنسی مرد و زن و کودک در بند کشیده نظام پر برکت حرفها و حدیثهای مستند دارد که از صد تا فیلم و کتاب و کاریکاتور صدمه اش به بیضه مربوطه بیشتر و مخربتر است، بجز تک و توک، آیات اعظام کجا تشریف مبارک دارند و بر سر رگ غیرتشان چه آمده؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!