خاتمی و هاشمی اتهامات علیه خود را تکذیب کردند

در چهارمین دادگاه محاکمه دستجمعی شماری از بازداشت شدگان، که روز سه شنبه برگزار شد، کیان تاجبخش، پژوهشگر متخصص شهرسازی، گفت که آقای خاتمی با بنیاد خیریه سوروس، از نهادهای فرهنگی آمریکایی، ارتباط داشته است.

در خبر منتشر شده در سایت باران آمده است که به دنبال انتشار گسترده متن اعترافات یکی از متهمان حوادث پس از انتخابات که در دادگاه دیروز اظهار شد، دفتر محمد خاتمی “با تاکید مجدد بر بی اعتبار بودن این قبیل اعترافات که در شرایط خاص اخذ شده” این مطالب را تکذیب می کند.

دفتر آقای خاتمی در بیانیه خود نوشته که در جریان حوادث بعد از انتخابات “متاسفانه بداخلاقی های بی سابقه ای در انتشار اتهام های جهت دار با هدف تخریب شخصیت های اثرگذار جامعه ملاحظه می شود.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!