مشت در کونی

به گزارش خبرگزاری ها ” ولی امر مسلمین جهان ” در سخنان اخیر خود از جمله فرموده اند:

آقای خامنه ای با “معدود ” دانستن تعداد کشته شدگان در ناآرامی های بعد از انتخابات گفت: ” البته این گونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود.”

و آقای خامنه ای گفت عده ای ظلم بزرگ “هتک حرمت از نظام ” را نادیده می گیرند و به جای آن موضوع کهریزک و کوی دانشگاه را قضیه اصلی عنوان می کنند که “این نگاه، خود یک ظلم آشكار است.”

نا گفته معلوم بود که معدود یا کثیر بودن تعداد قربانیان برای حضرت رهبر که در نماز جمعه فرمان حمله را صادر کرده بود چندان توفیری نمیکند و بالطبع خواهان آنند که ” خلط مبحث ” نشود، امری که نمیتواند برای به ماتم نشستگان قربانیان مایه تسلی خاطر شود. ولیکن کثیری زن و مرد و کودک ایرانی را شکنجه کرده، به قتل رسانده و به عده ای تجاوز جنسی هم کرده اند و “ولی امر مسلمین جهان” دل نگران ” هتک حرمت از نظام ” است و آنرا ” ظلم آشکار ” میداند. این مصداق بارز مشت در کونی زدن رهبر به ملت است.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=653193

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!