حادثۀ تجاوز

در خبرها آمده بود که یک عضو کمیتۀ ویژه مجلس برای بررسی حوادث اخیر تصریح کرده است:

:«تجاوز با باتوم و شیشه نوشابه به برخی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات برای ما محرز شده است.»

این را داشته باشید تا به اصل ماجرا برسیم. در ضمن منظور نماینده لابد محترم از ” حوادث “، قتل تظاهر کنندگان زن و مرد و کودک توسط تک تیراندازان مستقر در پشت بام ها، شکنجه همه و قتل تعداد کثیری از بازداشت شدگان و تجاوز جنسی به عده ای از آنها است.

از قرار معلوم بجز تک و توک، سکوت آیات اعظام در واکنش به ” حوادث ” خصوصاً تجاوز های جنسی دلیل خدا پسندانه داشته.

آیات اعظام و مراکز عریض و طویل پژوهشی مرتبط به آنها همه در پی تعیین حدود و ثغور ماهیت تجاوز بوده تا معلوم شود که دخول انجام شده، منی، مَذی، وَذی و وَدی اتفاق افتاده و اگر آری تا چه اندازه و آیا چهار شاهد عادل در محل حاضر بوده اند و سوالات حساس تعیین کننده ای از این دست تمام هم و غم آنها بوده و مزاحم وقت پر ارزش و آسایش خاطر مبارکشان.

با اعلام خبر فوق که آلت فعل ” باتوم و شیشه نوشابه ” بوده دیگر مسئله منتفی است و آیات اعظام و مراکز پژوهشی میتوانند به کار های مهم معوقه خود باز گردند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!