من طرفدار انقلاب مخملی ام! محمد نوری زاده (نويسنده سابق کيهان)

آنان که مشتاق انقلاب مخملی اند، شرف دارند بر آنانی که انقلابی خونين را مد نظر دارند. اگر چه يک انقلاب خونين نيز در وقت خود، انتخاب ناگزيری است که جز توسل به آن نشود به مقصود رسيد. اما در اين روزگار از عمر انقلاب اسلامی، پناه بردن به انقلاب مخملی شايد پسنديده ترين راهکار و درست ترين انتخاب باشد

يکی دو سال است که واژه انقلاب مخملی را به تناسب حوايج سياسی خود تغيير داده ايم و از آن غولی ساخته ايم که همه را بترساند. مثل واژگانی که دفعتا محتوای معنايی خود را برسر مخاطب آوارمی کنند و منتظر بحث و دليل و جابجايی معنا نمی شوند. همانند : ضد انقلاب . که دراين واژه ، به مخاطبی که يک چنين انگی براو نشسته ، فرصتی برای اقامه دعوا و دليل داده نمی شود . يا : ضد ولايت فقيه . يا: امت شهيد پرور. يا : سربازان گمنام امام زمان . يا : سلحشوران نيروی انتظامی . يا : نماز دشمن شکن جمعه . يا : مستکبر . يا : طاغوتی …..

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!