پزشکی قانونی: علت مرگ روح الامينی ناشی از استرس های فيزيکی، شرايط بد نگهداری، ضربات متعدد و نيز اصابت جسم سخت …

پزشکی قانونی کشور هر گونه ابتلای مرحوم محسن روح الامينی به مننژيت را رسما نفی و طی گزارشی رسمی دلايل فوت وی را اعلام کرده است. يک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سياسی مهر ، افزود: کميسيون پزشکی قانونی کشور در تاريخ ۲۵/۵/۸۸ نتيجه نهايی و نظريه رسمی خود در باره علت فوت محسن روح الامينی را به مراجع قانونی و طرفين ذيربط ارائه نموده است. وی افزود: بر اساس اين گزارش ، مرگ ناشی از استرس های فيزيکی ، شرايط بد نگهداری ، ضربات متعدد و نيز اصابت جسم سخت عنوان شده و قويا ابتلای آن مرحوم و فوت به علت بيماری و مننژيت نفی شده است.اين منبع آگاه در خصوص محل حادثه نيز گفت: مرحوم محسن روح الامينی در بازداشتگاه کهريزک زندانی بوده و در شرايط نا مناسب جسمانی در حال انتقال به زندان اوين بوده که با توجه به تشديد حالت بد جسمانی در انتهای مسير و قبل از پذيرش با تاخير ۷۰ دقيقه ای به بيمارستان منتقل شده و متاسفانه فوت نموده است. بدين ترتيب وی اصولا در زندا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!