عليرضا بهشتی: سه نام ديگر به ليست جان باختگان حوادث اخير اضافه شده است، آمار جانباختگان ۷۲ نفر شد

در حالی که فرمانده سپاه در کنفرانس خبری خود اعلام کرد، آمار جان باختگان انتخابات ۲۹ نفر است که از اين تعداد ۲۰ نفر متعلق به نيروهای بسيج بوده اند کميته پيگيری امور زندانيان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات از اضافه شدن سه جانباخته ديگر به ليست ۶۹ نفره اين کميته خبر داد. با گذشت هفته ها از وقايع پس از انتخابات، هنوز در مورد تعداد جانباختگان اختلاف زيادی وجود دارد.در حالی که فرمانده سپاه در کنفرانس خبری خود اعلام کرد، آمار جان باختگان انتخابات ۲۹ نفر است که از اين تعداد ۲۰ نفر متعلق به نيروهای بسيج بوده اند سخنگوی کميته پيگيری امور زندانيان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات از اضافه شدن سه جانباخته ديگر به ليست ۶۹ نفره اين کميته خبر داد.به گزارش خبرنگار “کلمه” سيدعليرضاحسينی بهشتی سخنگوی کميته پيگيری امور زندانيان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات افزود:هنوز خانواده شهدايی هستند که به دليل جو حاکم ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!